บทความ

นโยบายและจุดเน้นของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ภูกลองฮิว รีสอร์ท สถานที่สวย จัดไปอย่าให้เสีย

ยินดีกับพี่ ๆ สู่ เส้นทางที่ 61

ประชุม ก.ต.ป.น.

งานขาวดำกาฬสินธุ์

ประชุมปฏิบัติการสรุปแผนงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

alpine golf resort

ร่วมงานวิ่ง Night Run by Scala

ประชุมจัดทำ แบบคำขอ OBEC AWARDS วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดย ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (B-NET) ปีการศึกษา 2557-2559

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (N-NET) ปีการศึกษา 2558-2559

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2557-2559