โพสต์

ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.แม่ทะวิทยา

ประชุมเตรียมความพร้อม นิเทศ โรงเรียนในสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)

แนวการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

การเรียนรู้ Google Classroom โดย ครูเก๋

การสอน Deep วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

Microsoft Teams ภาคการศึกษา

ตารางอบรมบน OBEC Channel เริ่ม 9 พ.ค.63

ประชุมชี้แจง แนวทางยุบ รวม โรงเรียนขนาดเล็ก

ประชุมจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.35

น้ำพริกตาแดงแคปซูลฝีมือนักเรียน